definitiu

Darrera actualització: 06/06/2023 - 11:03
La liquidació del pressupost posa de manifest els crèdits inicials, modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària... més.
Darrera actualització: 06/06/2023 - 11:01
L’estat d’execució del pressupost reflecteix la gestió pressupostària, tant a nivell de despeses (crèdit definitiu, modificacions, obligacions reconegudes, pagaments realitzats, ...), com d’ingressos (previsions, drets reconeguts, cobraments, ...) de les diferents aplicacions pressupostàries que composen el pressupost definitiu, des de l’inici de l’exercici fins a una determinada data, que no pot anar més enllà de 31 de desembre.
Execució del pressupost 2023 Modificacions Anuncis oficials Execució del pressupost 2022 Informes d'execució trimestral amb representació gràfica Modificacions Anuncis oficials Execució del pressupost 2021 Informes d'execució trimestral amb representació gràfica Modificacions Anuncis oficials