Electes

Darrera actualització: 13/02/2020 - 12:11
Consulteu el calendari amb els actes i reunions en què participen el President i els diputats i diputades amb responsabilitat de govern.
Utilitzeu els filtres de l'agenda per conèixer l'activitat per àmbits competencials, per data o bé per diputat.
Darrera actualització: 20/07/2018 - 10:53
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), estableix que el Ple corporatiu és l’òrgan encarregat de determinar els membres de les corporacions locals que percebran retribucions     per   l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació exclusiva o... més.