Informe

Darrera actualització: 11/06/2018 - 14:47
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reserva al Síndic de Greuges la capacitat d’avaluar el compliment de les obligacions de transparència mitjançant un informe anual. No obstant això, també es faculta a les pròpies institucions perquè... més.
Darrera actualització: 04/05/2018 - 01:15
Actes de les comissions informatives i de seguiment
  Des d'aquest enllaç podeu accedir al contingut de les darreres actes aprovades per les comissions informatives i de seguiment.
Darrera actualització: 27/02/2018 - 12:45
El control financer de subvencions està previst als articles 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). S’aplica als dos àmbits següents: Control financer de beneficiaris de subvencions a entitats privades i control de legalitat dels seus procediments... més.