Subvencions per la promoció de la igualtat de les persones

La finalitat de les subvencions és afavorir les polítiques i accions per la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les persones, la prevenció de la violència de gènere, el reconeixement de la diversitat, el foment de la convivència i la cohesió social i afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove.

Tipologia: 
Recurs econòmic
Classe de recurs: 
Destinataris: 
Entitats sense ànim de lucre.
Sol·licitud
Requereix sol·licitud?: 
Com es pot sol·licitar?: 

Mitjançant convocatòria pública per concurrència competitiva. Les entitats només es podran presentar a un àmbit (Benestar Social o Igualtat i Ciutadania) i només podran presentar un únic projecte. Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat i aportant la documentació complemetària.

Documents i d’altres requisits necessaris: 

Requisits necessaris: caldrà que els/les possibles beneficiaris/àries siguin entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona i que ho acreditin. A més, hauran d'acreditar no estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Documentació:

  • La sol·licitud de subvenció.
  • Identificació del beneficiari, aportant: escriptura de constitució o Estatuts *.
  • Inscripció registral de l’entitat *.
  • Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària *.
  • Identificació del representant legal, aportant: fotocòpia del DNI i poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant *.
  • Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 1 del model normalitzat.
  • Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 2 del model normalitzat. Annex 3 a la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents compromisos: declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària; declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció; i, declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 

Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de l’entitat sol·licitant.

La presentació dels documents marcats amb asterisc que ja s’hagin aportat en alguna de les cinc convocatòries anteriors, es podran obviar i substituir per una declaració responsable per escrit on es faci constar que des de la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap canvi o variació respecte de la documentació corresponent, tal com preveu l’article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds s’hauran de presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Nombre màxim de sol·licituds: 
1
Dades de contacte
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Pg. De la Vall d'Hebron, 171 Recinte Mundet - Edifici Migjorn, 4a planta 08035 Barcelona
934 049 003