despeses

Darrera actualització: 06/06/2023 - 11:03
La liquidació del pressupost posa de manifest els crèdits inicials, modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària... més.
Darrera actualització: 06/06/2023 - 11:01
L’estat d’execució del pressupost reflecteix la gestió pressupostària, tant a nivell de despeses (crèdit definitiu, modificacions, obligacions reconegudes, pagaments realitzats, ...), com d’ingressos (previsions, drets reconeguts, cobraments, ...) de les diferents aplicacions pressupostàries que composen el pressupost definitiu, des de l’inici de l’exercici fins a una determinada data, que no pot anar més enllà de 31 de desembre.
Execució del pressupost 2023 Modificacions Anuncis oficials Execució del pressupost 2022 Informes d'execució trimestral amb representació gràfica Modificacions Anuncis oficials Execució del pressupost 2021 Informes d'execució trimestral amb representació gràfica Modificacions Anuncis oficials
Darrera actualització: 06/06/2023 - 11:01
Els pressupostos generals de les entitats locals són l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local.
En el següent enllaç, Guia del pressupost, podràs conèixer quins són els conceptes bàsics i més importants vinculats als pressupostos. S’adjunta la representació gràfica de les partides de despesa i conceptes d’ingrés referents als pressupostos 2022 i 2023, així com l'evolució del crèdit inicial en... més.