Pressupost inicial

Darrera actualització: 22/12/2023 09:08 h.
Els pressupostos generals de les entitats locals són l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local.

En el següent enllaç, Guia del pressupost, podràs conèixer quins són els conceptes bàsics i més importants vinculats als pressupostos.

S’adjunta la representació gràfica de les partides de despesa i conceptes d’ingrés referents als pressupostos 2022, 2023 i 2024, així com l'evolució del crèdit inicial en relació amb els darrers anys:

També es mostra el Projecte del pressupost de l'any 2024  que incorpora un resum del pressupost de l'any 2024, classificat per ingressos i despeses, i la seva vinculació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS):

Paraules clau: