Pressupost inicial

Darrera actualització: 2/12/2022 09:53 h.
Els pressupostos generals de les entitats locals són l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l’entitat local.

En el següent enllaç, Guia del presssupost, podràs conèixer quins són els conceptes bàsics i més importants vinculats als pressupostos.

A continuació us mostrem quin ha estat el Projecte del pressupost del l'any 2023  i us presentem una Infografia amb gràfics del pressupost de l'any 2033, classificat per ingresos i despeses, i la seva vinculació amb els objectius de desenolupament sostenible (ODS):

Paraules clau: