Pressupost inicial

Darrera actualització: 25/2/2022 09:23 h.

Els pressupostos generals de les entitats locals són l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l’entitat local.

En el següent enllaç, Guia del presssupost, podràs conèixer quins són els conceptes bàsics i més importants vinculats als pressupostos.

Paraules clau: