funcionaris

Darrera actualització: 21/01/2020 - 09:36
Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals.
La regulació del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona es troba continguda al Reglament orgànic de la corporació (Titol VIII, articles 47 a 52, i Disposició addicional única). El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol de 2015 i... més.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
Condicions de treball