funcionaris

Darrera actualització: 18/11/2020 - 14:34
Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals.
La regulació del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona es troba continguda al Reglament orgànic de la corporació (Titol VIII, articles 47 a 52, i Disposició addicional única). El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol de 2015 i... més.
Darrera actualització: 05/06/2020 - 14:13
Condicions de treball