govern

Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
Consulteu el calendari amb els actes i reunions en què participen la Presidenta i els diputats amb responsabilitat de govern.
Utilitzeu els filtres de l'agenda per conèixer l'activitat per àmbits competencials, per data o bé per diputat.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
La Diputació de Barcelona, com a institució pública, es regeix per la normativa aplicable i pel seu propi Reglament orgànic. Així, segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei... més.