Òrgans de govern

Darrera actualització: 17/7/2023 14:12 h.

La Diputació de Barcelona, com a institució pública, es regeix per la normativa aplicable i pel seu propi Reglament orgànic. Així, segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són òrgans necessaris de la corporació els següents:Sala de Plens

  • Presidència i vicepresidències
  • Junta de Govern
  • Ple

D’altra banda, el Reglament orgànic corporatiu determina un seguit d’òrgans complementaris:

  • Comissió Executiva
  • Junta de Portaveus
  • Comissions informatives i de seguiment
  • Comissió Especial de Comptes

Cadascun dels òrgans enumerats anteriorment té assignades una sèrie de tasques i funcions per al bon govern i correcte funcionament de la Diputació de Barcelona.

La Presidència és l’òrgan que dirigeix el govern i l’administració de la institució, a més de ser-ne el seu representant legal. En cas que la Presidència hagi de ser substituïda puntualment per causes com vacant, absència o impossibilitat, són les vicepresidències, per ordre de nomenament, les encarregades de substituir-la.

La Junta de Govern és un òrgan d’assistència, integrat per la Presidència i per un màxim de 17 diputades i diputats, i li correspon l'assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, així com les competències que li deleguin la Presidència, el Ple o les lleis li atribueixin. 

El Ple és el màxim òrgan col·legiat de govern amb caràcter obligatori. Està constituït per 51 membres -la Presidència i 50 diputats i diputades- representants de tot el territori de la província i dels diferents grups polítics sorgits de les eleccions municipals, de conformitat amb les certificacions emeses per les 14 juntes electorals de zona i lliurades a la Diputació de Barcelona. Exerceix les competències que les lleis li atribueixen.

Pel que fa als òrgans complementaris, la Comissió Executiva assessora la Presidència en els aspectes relatius al govern de la Diputació de Barcelona, col·labora en l’elaboració de l’ordre del dia de la Junta de Govern i estableix criteris de coordinació de les diferents àrees, entre d’altres. Mentre que, en les decisions de caràcter corporatiu, la Presidència rep l’assessorament de la Junta de Portaveus, formada pels portaveus dels grups polítics amb representació a la corporació.

Finalment, les comissions informatives i de seguiment són òrgans que tenen per objecte l’estudi, l'informe i la consulta sobre els assumptes que han de ser sotmesos al Ple, així com el seguiment de la gestió dels òrgans de la Diputació; i la Comissió Especial de Comptes és l’encarregada d’emetre informe sobre els comptes anuals de la Diputació de Barcelona i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació, la seva composició coincideix amb la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació.

Si voleu ampliar la informació sobre els òrgans i conèixer la seva composició, podeu visitar l'enllaç següent: Òrgans de govern

Paraules clau: