normativa

Darrera actualització: 24/03/2020 - 17:26
En aquest apartat trobareu instruccions i circulars sobre el règim de funcionament jurídic de la Diputació de Barcelona, així com els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.
L'acte administratiu és una resolució o un acord que adopta l’Administració sobre qualsevol qüestió en exercici d’una potestat administrativa distinta de la reglamentària. La declaració responsable és un document en el qual una persona física o jurídica declara, sota la seva responsabilitat, que... més.
Darrera actualització: 16/05/2019 - 09:17
En aquest apartat trobareu els reglaments i les ordenances elaborats per la Diputació de Barcelona
Els reglaments són disposicions jurídiques de caràcter general dictades per l’Administració i subordinades a la llei, amb l'objectiu de regular el funcionament d’una corporació, d’un servei o de qualsevol activitat.  Les ordenances són disposicions generals de caràcter reglamentari dictades ... més.
Darrera actualització: 20/12/2018 - 11:56