Planificació

Darrera actualització: 13/12/2019 - 15:11
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.
Cultura       Línies i objectius estratègics 2016-2019 de la Gerència de Biblioteques Fitxa descriptiva Turisme       Pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona 2017-2020 Fitxa descriptiva Territori i parcs naturals       Parcs naturals Figura de planejament Any... més.
Darrera actualització: 01/06/2018 - 18:23
El Pla d'actuació de mandat 2016-2019 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-les, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.
El Pla d’actuació de mandat és una eina de seguiment i orientació de l’acció de govern de la Diputació de Barcelona. D'una banda, conté el marc estratègic que defineix la missió, la visió, l'estil de govern, els objectius i els projectes estratègics de la corporació; de l’altra, una... més.