Planificació

Darrera actualització: 29/01/2019 - 18:17
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.
Educació       Programes d'actuació de la Gerència de Serveis d'Educació Fitxa descriptiva Cultura       Pla d'actuació 2018 de la Gerència de... més.
Darrera actualització: 01/06/2018 - 18:23
El Pla d'actuació de mandat 2016-2019 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-les, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.
El Pla d’actuació de mandat és una eina de seguiment i orientació de l’acció de govern de la Diputació de Barcelona. D'una banda, conté el marc estratègic que defineix la missió, la visió, l'estil de govern, els objectius i els projectes estratègics de la corporació; de l’altra, una... més.