Pla d'actuació de mandat

Darrera actualització: 1/6/2018 18:23 h.
El Pla d'actuació de mandat 2016-2019 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-les, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.


El Pla d’actuació de mandat és una eina de seguiment i orientació de l’acció de govern de la Diputació de Barcelona. D'una banda, conté el marc estratègic que defineix la missió, la visió, l'estil de govern, els objectius i els projectes estratègics de la corporació; de l’altra, una vessant operativa, que recull les principals línies d’actuació per a assolir els objectius definits i un sistema d’indicadors de seguiment per a avaluar-ne el grau d’execució. Aquestes dues parts diferenciades del Pla estan vinculades per tal d’assegurar-ne el compliment de les finalitats i l’alineació de la voluntat política amb la gestió de la corporació.
La Diputació de Barcelona es dota d'aquest instrument per a poder exercir les funcions que li són pròpies. Aquest Pla és un document marc, permeable a les noves prioritats i necessitats i, per tant, obert als reptes que la corporació hagi d'assumir en aquest mandat.


Més informació: