Pressupost

Darrera actualització: 02/07/2021 - 10:48
El Compte general del pressupost posa de manifest la gestió realitzada durant l'exercici pressupostari dels aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant de l'entitat local com dels seus organismes autònoms.
Els comptes anuals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms mostren la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i l'execució i liquidació del pressupost, juntament amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i... més.
Darrera actualització: 05/06/2020 - 14:13
Condicions de treball