Compte general

Darrera actualització: 6/6/2023 11:04 h.
El Compte general del pressupost posa de manifest la gestió realitzada durant l'exercici pressupostari dels aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant de l'entitat local com dels seus organismes autònoms.

Els comptes anuals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms mostren la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i l'execució i liquidació del pressupost, juntament amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats.

Paraules clau: