Ajuts i subvencions a les persones i les entitats

Darrera actualització: 5/4/2022 11:44 h.

La Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions per impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial, concedeix també subvencions i ajuts a persones i entitats que no formen part del món local.

Per a cadascun dels exercicis es presenta, en una primera taula el recull dels imports concedits a aquestes persones i entitats en el transcurs de l'exercici. A la segona taula es relacionen els imports que han justificat, tant per subvencions concedides l'any en curs, com en anys anteriors.

Aquesta informació s'actualitza trimestralment.