Autorització per ocupar part d'un local situat a l'Edifici Rellotge del Recinte de l'Escola Industrial i d'autorització de pas de les línies elèctriques que discorren per dintre d'aquest recinte

Codi d'expedient: 
2009/0011109
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Unitat responsable: 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
La Diputació de Barcelona reformarà pel seu compte i càrrec exclusiu, un local destinat a albergar les instal·lacions de mitja tensió que necessita la distribuïdora per alimentar el centre de mesura del client, amb les corresponents obres annexes [...] L'esmentat local es troba situat dintre de l'edifici del Rellotge segons resulta de plànol que s'adjunta com annex II-C. La Diputació de Barcelona autoritza a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U. a que, de forma gratuïta, pugui ocupar la part que li correspon de l'esmentat local per instalar-hi les línies de mitja tensió, aparellatge i els senyals d'identificació, localització i seguretat que estimin necessaris, així com a poder-hi realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació, adaptació i modificació que estimin necessàries i que siguin imposades per les necessitats del servei. Així mateix, autoritza les entrades i sortides dels cables subterranis que alimenten l'esmentat centre i que en derivin per al normal desenvolupament de la xarxa [...] Així mateix s'autoritza l'accés a la part de les instal·lacions propietat de la Diputació de Barcelona on estan les cel·les de mesura per fer les lectures i comprovacions necessàries per garantir-ne la correcta facturació de l'energia.
Participants: 
Diputació de Barcelona i Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Termini de vigència: 
01/02/2012 a 31/01/2037
Conveni finalitzat: 
Conveni vigent
Paraules clau: