Cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació de Barcelona

Cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació de Barcelona, a administracions públiques i entitats privades sense ànim de lucre.

Possibles tipologia de béns mobles no utilitzables: Cadires, Taules i Armaris, entre d'altres.

Tipologia: 
Recurs material
Destinataris: 
Ens locals i entitats privades sense ànim de lucre.
Sol·licitud
Requereix sol·licitud?: 
Com es pot sol·licitar?: 

Sol·licitud mitjançant instància general a la Diputació de Barcelona a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp

Documents i d’altres requisits necessaris: 

En cas d'entitats sense ànim de lucre, cal presentar els seus estatuts de la pròpia entitat.

Dades de contacte
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
Londres, 55, 4a planta, 08036 Barcelona
934 022 224
Paraules clau: