Béns

Darrera actualització: 15/02/2021 - 12:06
Resum de valors de l'Inventari General Consolidat per epígrafs i per valors totals
La Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d'aprovar anualment la rectificació del seu Inventari General Consolidat, d'acord amb el que estableixen l'art. 86 del Text ​Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l'art. 32 de la Llei 33/2003, de... més.
Darrera actualització: 24/03/2020 - 17:08
Recull de recursos que la Diputació de Barcelona ofereix a la ciutadania, entitats i empreses.
La Diputació de Barcelona posa a disposició de la ciutadania, les entitats i empreses, recursos tècnics, econòmics i materials, en el marc del desenvolupament de les seves competències i del desplegament de les seves polítiques públiques. Consulta'ls aquí*:   *Aquesta informació es troba en... més.