Béns

Darrera actualització: 21/05/2018 - 19:41
Recull de recursos complementaris i de suport que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals, les entitats i la ciutadania.
La Diputació publica tota la Cartera de Productes que posa a disposició dels ens locals, les entitats i la ciutadania en el desenvolupament de les seves competències i en el desplegament de les seves polítiques públiques, i dona compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,... més.
Darrera actualització: 23/01/2018 - 18:08
Darrera actualització: 14/11/2017 - 10:57
Resum de valors de l'inventari consolidat per epígrafs i per valors totals a 31.12.2016
La Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d'aprovar anualment la rectificació del seu Inventari General Consolidat, d'acord amb el que estableixen l'art. 86 del Text ​Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l'art. 32 de la Llei 33/2003, de... més.