Inventari

Darrera actualització: 14/11/2017 10:57 h.
Resum de valors de l'inventari consolidat per epígrafs i per valors totals a 31.12.2016

La Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d'aprovar anualment la rectificació del seu Inventari General Consolidat, d'acord amb el que estableixen l'art. 86 del Text ​Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l'art. 32 de la Llei 33/2003, de 3 novembre, del patrimoni de les administracions públiques; l'art. 222.2 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre.

AdjuntMida
Resum Inventari a 31.12.2016246.06 KB
Paraules clau: