Concessió demanial entre la Diputació de Barcelona i l'IRTA de part de la finca de Torre Marimon, situada en el terme municipal de Caldes de Montbui

Codi d'expedient: 
2014/0002739
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Unitat responsable: 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
La concessió demanial a favor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària ( en endavant IRTA) d'una part de la finca Torre Marimon, propietat de la Diputació de Barcelona, ubicada en el terme municipal de Caldes de Montbui, de 81,45 Ha de superfície, dins la qual existeixen les edificacions, instal·lacions i béns mobles i semovents a què es fa referència en el Pacte Setè, i que es grafia en el plànol que s'acompanya com annex 1 i que s'anomenarà indistintament estació experimental o espais objecte de la concessió demanial. De la finca Torre Marimon s'exclou de la concessió demanial la part de la finca de 30,89 Ha de superfície, d'ús públic i els itineraris públics que es grafien en el plànol que s'acompanya com a annex 1 i que s'anomenarà d'us públic
Participants: 
Diputació de Barcelona i l'IRTA
Termini de vigència: 
01/01/2014 a 31/12/2063
Conveni finalitzat: 
Conveni vigent
Paraules clau: