Ordenances fiscals

Darrera actualització: 1/6/2023 12:20 h.

D'acord amb l'article 17.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Diputació ha d'editar el text íntegre de les ordenances fiscals reguladores dels seus tributs dins del primer quadrimestre de l'exercici econòmic corresponent.

Paraules clau: