adjudicació

Darrera actualització: 13/02/2020 - 13:59
Les Meses de contractació assisteixen als Òrgans de contractació. Són els òrgans competents per a la valoració de les ofertes.
Actualment a la Diputació de Barcelona hi ha dues Meses de Contractació:        - Mesa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat        - Mesa de l'Àrea de Presidència  La seva composició es pot consultar al Perfil de contractant així com les Actes de les Meses es publicaran, en el respectiu... més.
Darrera actualització: 13/02/2020 - 13:55
A través del perfil de contractant es publica la informació corresponent a l'activitat contractual de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms.
El perfil de contractant de la Diputació de Barcelona es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya La informació contractual està estructurada per licitacions, adjudicacions i formalitzacions i es pot filtrar per tipus de contracte. A més, hi ha... més.