nomenaments

Darrera actualització: 05/06/2020 - 14:13
Condicions de treball 
Darrera actualització: 21/02/2020 - 14:28
En aquest apartat trobareu els nomenaments interins temporals per a cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquests nomenaments han de complir la normativa (Real Decreto Ley 20/2011), on excepcionalment es permet contractar per a cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis... més.
Darrera actualització: 22/06/2018 - 20:08
Els nomenaments fora de plantilla són aquells on es contracta personal amb caràcter interí temporal per cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquell tipus de nomenament han de complir el Reial Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medias urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del defecit público, on excepcionalment es permet contractar per cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells... més.