Interins temporals

Darrera actualització: 21/2/2020 14:28 h.
En aquest apartat trobareu els nomenaments interins temporals per a cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.

Aquests nomenaments han de complir la normativa (Real Decreto Ley 20/2011), on excepcionalment es permet contractar per a cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials. 

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de data 28 de febrer de 2013, es consideren serveis essencials entre d'altres: 

  • prevenció d'incendis
  • manteniment dels espais naturals
  • biblioteques
  • educació
  • serveis assistencials d'atenció a les persones.

Així mateix, tindran la consideració d’essencial les categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació.

Els crèdits pressupostaris aprovats per al present exercici econòmic contenen dotació per a contractar personal per a cobrir aquestes contingències.

Consulteu els nomenaments vigents:  Format full càlcul    Format html