Personal Fora Plantilla

Darrera actualització: 22/6/2018 20:08 h.
Els nomenaments fora de plantilla són aquells on es contracta personal amb caràcter interí temporal per cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.

Aquell tipus de nomenament han de complir el Reial Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medias urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del defecit público, on excepcionalment es permet contractar per cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals  que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials.

Per acord Plenari de data 28 de febrer de 2013, la Diputació de Barcelona establí que tenien la consideració de serveis essencials:

  • Propis: els serveis de prevenció d'incendis, de manteniment dels espais naturals, de biblioteques, d'educació.
  • Impropis: serveis assistencials d'atenció a les persones.
  • I també tindran la consideració d'essencial les categories i funcions que es considerin necessàries per garantir la prestació dels serveis prioritaris i essencials.

Els crèdits pressupostaris aprovats per al present exercici econòmic contenen dotació pressupostària per contractar personal per cobrir aquestes contingències.

Podeu consultar els nomenaments vigents en els següents enllaços:  Full de càlcul    Format HTML