pagament

Darrera actualització: 06/06/2023 - 11:05
Els informes sobre el compliment dels terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, s'elaboren trimestralment en compliment de l'article 4.3, de la Llei 15/2010, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions... més.
Darrera actualització: 06/06/2023 - 11:03
La liquidació del pressupost posa de manifest els crèdits inicials, modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària... més.
Darrera actualització: 06/06/2023 - 11:01
L’estat d’execució del pressupost reflecteix la gestió pressupostària, tant a nivell de despeses (crèdit definitiu, modificacions, obligacions reconegudes, pagaments realitzats, ...), com d’ingressos (previsions, drets reconeguts, cobraments, ...) de les diferents aplicacions pressupostàries que composen el pressupost definitiu, des de l’inici de l’exercici fins a una determinada data, que no pot anar més enllà de 31 de desembre.
Execució del pressupost 2023 Modificacions Anuncis oficials Execució del pressupost 2022 Informes d'execució trimestral amb representació gràfica Modificacions Anuncis oficials Execució del pressupost 2021 Informes d'execució trimestral amb representació gràfica Modificacions Anuncis oficials
Darrera actualització: 01/06/2023 - 12:18
Estat de situació de la tresoreria i endeutament
L'estat de situació de la tresoreria i l'endeutament inclou informació actualitzada sobre l'evolució de les existències de tresoreria al darrer dia de cada mes, resultants dels fluxos monetaris de cobraments i pagaments. Per altra banda, s'informa també de manera detallada del deute viu de la... més.
Darrera actualització: 27/12/2022 - 12:25
Reconeixement d'un pagament extraordinari del factor anual del complement de productivitat, mitjançant el qual es retribueix l'esforç i la predisposició dels empleats i les empleades de la Diba per mantenir el rendiment i la productivitat dels seus llocs de treball durant la crisi sanitaria de la... més.