Tresoreria i endeutament

Darrera actualització: 1/6/2023 12:18 h.
Estat de situació de la tresoreria i endeutament

L'estat de situació de la tresoreria i l'endeutament inclou informació actualitzada sobre l'evolució de les existències de tresoreria al darrer dia de cada mes, resultants dels fluxos monetaris de cobraments i pagaments. Per altra banda, s'informa també de manera detallada del deute viu de la corporació per préstecs concertats a llarg termini i dels imports pendents de reintegrament per raó de quantitats rebudes en excés a compte de la participació en els tributs de l'Estat.

  • Informació mensual sobre la situació de la tresoreria i l'endeutament
  • Informació trimestral sobre la situació de la tresoreria i l'endeutament