subvencions

Darrera actualització: 13/02/2024 - 12:44
Ajuts i subvencions a grups polítics
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix i un altre variable. Així mateix... més.
Darrera actualització: 12/01/2024 - 11:53
La nova oferta s’ha elaborat amb la participació de les 14 Àrees de la Diputació de Barcelona, integra les necessitats i propostes de millora manifestades pels ens locals i s'alinea estratègicament amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
Darrera actualització: 31/05/2023 - 10:04
Recull de les convocatòries vigents d'ajuts i subvencions, impulsades per la Diputació de Barcelona, dirigides als ens locals, a les entitats i les persones.
La Diputació de Barcelona, en el desplegament del seu Pla de Subvencions, convoca anualment diversos ajuts i subvencions amb la voluntad de contribuir en el progrés social, en el reequilibri territorial i en la millora de la qualitat de vida de les persones. Mitjançant la publicitat de les... més.