Personal eventual

Darrera actualització: 2/7/2024 09:12 h.
Personal eventual de la Diputació de Barcelona

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) fa referència al personal eventual de les corporacions, que serà nomenat i separat per la presidència, establint el nombre, característiques i retribucions en començar el mandat. Aquest personal cessa automàticament en cas de cessament de l’autoritat que el va nomenar i, en tot cas, en concloure l’esmentat període.

Si voleu ampliar la informació i consultar les retribucions del personal eventual de la Diputació de Barcelona, accediu a Personal eventual

Paraules clau: