Dret d'accés a la informació pública

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeix el dret de les persones  a accedir a la informació que elabora l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la informació que li subministren altres subjectes obligats.

El dret d'accés a la informació pública, que es commemora anualment el 28 de setembre, resulta essencial per al funcionament democràtic de les societats.

L’exercici d’aquest dret no està condicionat a la concurrència de cap interès personal ni subjecte a motivació, no requereix la invocació de cap norma, i pot ésser exercit pels ciutadans més grans de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

L'accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació es vey afectada per algun límit o causa d'inadmissió legalment prevista.

Amb tot, les restriccions al dret d'accés s'han de considerar tenint en compte les circumstàncies del cas concret i s'han d'interpretar restrictivament en benefici d'aquest dret, sense que sigui possible aplicar-les per analogia. En tot cas, és preceptiu explicitar i motivar el límit o causa d'inadmissió i fonamentar-ne l'aplicació.

​Per a exercir el dret d'accés a la informació pública, podeu fer ús del formulari  disponible a la Seu electrònica amb el que podreu precisar la informació a la qual voleu tenir accés. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es gestionen a la Diputació de Barcelona seguint el Protocol sobre la gestió interna de les sol·licituds per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública aprovat per decret de Presidència núm. 7722 de data 29/07/2020.

A continuació trobareu els indicadors de la gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública i les infografies anuals i/o semestrals de gestió d'aquestes sol·licituds: 

Sol·licituds d'accés a la informació pública (2022)                         

Sol·licituds d'accés a la informació pública (2021)

               ​           

                                    

                                                                               ​ ​