Dret d'accés a la informació pública

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeix el dret de les persones a sol·licitar i obtenir informació elaborada per l’administració o la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats.

Aquest dret es pot exercir per persones majors de 16 anys, sense que hagi de concórrer cap interès ni motivació i pot ser exercit a títol individual o en nom i representació de persona jurídica.

L'accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació es veu afectada per algun límit o causa d'inadmissió legalment prevista.

Per a exercir el dret d'accés a la Diputació de Barcelona, heu de fer ús del formulari de sol·licitud disponible a la Seu electrònica amb el que podreu precisar la informació a la qual voleu tenir accés. ​La gestió d’aquestes sol·licituds es coordina pel Gabinet d’Innovació Digital i segueix el Protocol aprovat per decret de Presidència núm. 7722, de data 29/07/2020.

Una vegada resolta o estimada per silenci la vostra petició d’accés a la informació pública, podeu presentar reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

Al peu d’aquest apartat trobareu els indicadors de gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública i les infografies de resum semestral i anual. 

Llicència, termes i condicions d'ús de la informació pública

Llevat s’estableixi el contrari, la informació es facilita conforme els termes i condicions establerts en la llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0). A més, d’acord amb l’article 17.3 de la Llei 19/2014, la reutilització de la informació ha de garantir:

  • Que el contingut de la informació no sigui alterat
  • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació
  • Que es citi la font de les dades
  • Que s'esmenti la data de la darrera actualizació 

Conforme l’article 75.3 del Decret 8/2021, de 8 de febrer, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d’establir condicions específiques o complementàries de reutilització de la informació en el moment que aquesta sigui facilitada quan les seves característiques, continguts o naturalesa ho justifiquin.

Podeu completar les condicions de la reutilització de la informació en aquest enllaç.                                     

Responsabilitats en l’ús de la informació pública

La persona que obtingui la informació serà responsable del seu ús i reutilització.

La vulneració de les condicions d’ús abans esmentades, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Diputació de Barcelona, podrà donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que se’n derivin.

La Diputació no pot garantir l’absència absoluta d’errors o omissions en la informació facilitada i no es fa responsable dels danys o perjudicis que eventuals errors o defectes puguin generar a la persona que reutilitzarà la informació o a tercers.             


-Sol·licituds d'accés a la informació pública (2023)

-Sol·licituds d'accés a la informació pública (2022)  

-Sol·licituds d'accés a la informació pública (2021) 

-Sol·lcituds d'accés a la informació pública (2020) 

                                    

                                                                               ​ ​