Dret d'accés a la informació pública

Les persones tenen el dret d’accedir a la informació que elabora l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions. Inclou la informació que li subministren els altres subjectes que hi estan obligats d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

El dret d'accés a la informació es celebra anualment el 28 de setembre i resulta essencial per al funcionament democràtic de les societats i per al benestar de tota persona.

L’exercici d’aquest dret no està condicionat a la concurrència de cap interès personal, no resta subjecte a motivació, no requereix la invocació de cap norma, i pot ésser exercit pels ciutadans més grans de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

El dret és denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:  ​

  • La seguretat pública.
  • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries. ​
  • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
  • Els drets dels menors d’edat.
  • La intimitat i els altres drets privats legítims.
  • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
  • Altres informacions que tenen la condició de protegida, establerta expressament per una norma amb rang de llei.

​ ​​ ​

Aquests límits s'apliquen tenint en compte les circumstàncies de cada cas concret i s'interpreten sempre restrictivament en benefici d’aquest dret, sense que sigui possible ampliar-lo per analogia. En tot cas, és obligatori motivar i explicitar el límit que s'aplica i raonar degudament les causes que en fonamenten l’aplicació.

Per a exercir-lo, podeu fer ús del formulari d'accés a la informació disponible a la Seu electrònica, que us permet deixar constància, entre d'altres, de les dades identificatives i de la informació precisa a la qual voleu tenir accés. Podeu iniciar la tramitació electrònicament o presencial, mitjançant la descàrrega del formulari pdf. ​

A continuació trobareu els indicadors de la gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública. Per una banda, el registre de peticions i les resolucions de dret d'accés a la informació i la infografia anual de gestió de les SAIP: 

         Registre de peticions (2021)                             

         Registre de peticions (2020)

               ​           

                ​  ​ ​       ​           

                                                                               ​ ​