Dret d'accés a informació pública - accés al tràmit

Què és el dret d'accés a informació pública? 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeix el dret de les persones a sol·licitar i obtenir informació elaborada per l’administració o la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats.

Qui el pot exercir? 

Aquest dret el poden exercir les persones majors de 16 anys, a títol individual o en nom i representació d'una persona jurídica, sense haver de motivar cap interès. 

El dret d'accés només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació es veu afectada per algun límit o causa d'inadmissió prevista legalment.

Com es pot exercir?

Per a exercir el dret d'accés a la Diputació de Barcelona, s'ha de fer ús del formulari de sol·licitud disponible a la Seu electrònica amb el que es podrà precisar la informació a la qual es vol tenir accés. Es pot signar en nom propi o en representació de qualsevol persona jurídica constituïda legalment.

Com es gestiona?

La gestió d’aquestes sol·licituds es coordina pel Gabinet d’Innovació Digital i segueix el Protocol aprovat per decret de Presidència núm. 7722, de data 29 de juliol de 2020.

Una vegada resolta o estimada per silenci la vostra petició d’accés a la informació pública, podeu presentar reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Podeu consultar les resolucions de la GAIP contra la Diputació de Barcelona

Campanya institucional del dret d'accés a la informació pública

Vídeo informatiu del dret d'accés a la informació pública

Indicadors de gestió i resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública

Podeu consultar els indicadors de gestió i les resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública en les què es determina la inadmissió o desestimació total o parcial per concurrència d’algun dels límits o causa d'inadmissió legalment previstos.


Llicència, termes i condicions d'ús de la informació pública

Llevat s’estableixi el contrari, la informació es facilita conforme els termes i condicions establerts en la llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0). A més, d’acord amb l’article 17.3 de la Llei 19/2014, la reutilització de la informació ha de garantir:

  • Que el contingut de la informació no sigui alterat

  • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació

  • Que es citi la font de les dades

  • Que s'esmenti la data de la darrera actualizació 

Conforme l’article 75.3 del Decret 8/2021, de 8 de febrer, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d’establir condicions específiques o complementàries de reutilització de la informació en el moment que aquesta sigui facilitada quan les seves característiques, continguts o naturalesa ho justifiquin.

Podeu completar les condicions de la reutilització de la informació en aquest document.                                     

Responsabilitats en l’ús de la informació pública

La persona que obtingui la informació serà responsable del seu ús i reutilització.

La vulneració de les condicions d’ús abans esmentades, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Diputació de Barcelona, podrà donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que se’n derivin.

La Diputació no pot garantir l’absència absoluta d’errors o omissions en la informació facilitada i no es fa responsable dels danys o perjudicis que eventuals errors o defectes puguin generar a la persona que reutilitzarà la informació o a tercers.