DADES ESTADÍSTIQUES

Darrera actualització: 7/2/2019 09:36 h.

Informes trimestrals i anuals de l'activitat contractual de la Diputació de Barcelona 

Aquests informes analitzen l'activitat contractual de la Corporació a partir de la informació contractual incorporada a l'e-SEC (base de dades de Seguiment d'Expedients de Contractació) pel Servei de Contractació i que també inclou el Gabinet de Premsa i Comunicació, la Subdirecció d'Edificació I L'Àrea de Territori i Sostenibilitat. Queden exclosos, doncs, els Organismes Autònoms (excepte els expedients de Procediment Obert de l'Organisme de Gestió Tributària), els Consorcis i altres Ens participats.

Aquests informes analitzen les adjudicacions d'un període concret per Àrees, per tipus de contracte i per tipus de procediment. També s'analitza l'estalvi econòmic, la concurrència i la seu social de les empreses licitadores i adjudicatàries i els expedients de Reserva Social i els expedients amb clàusules ambientals i socials.