Dades estadístiques 2019

Darrera actualització: 23/10/2020 11:11 h.
Informes trimestrals i anuals de l'activitat contractual de la Diputació de Barcelona

Aquests informes analitzen l'activitat contractual de la Corporació a partir de la informació contractual incorporada a l'e-SEC (base de dades de Seguiment d'Expedients de Contractació) pel Servei de Contractació i que també inclou el Gabinet de Premsa i Comunicació, la Subdirecció d'Edificació i l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals. Des de 2018 aquests informes també incorporen la informació inclosa en l'e-SEC per part dels Organismes Autònoms i els Consorcis.

Aquests informes analitzen les adjudicacions d'un període concret per Àrees, per tipus de contracte i per tipus de procediment. També s'analitza l'estalvi econòmic, la concurrència, els expedients de Reserva Social i amb clàusules ambientals i socials i els terminis de tramitació.

A partir de 2019, en els informes anuals incorporarem les pròrrogues aprovades.