Directivas, actas, declaraciones y comunicaciones de relevancia jurídica

Darrera actualització: 28/6/2023 12:34 h.
En aquest apartat trobareu instruccions i circulars sobre el règim de funcionament jurídic de la Diputació de Barcelona, així com els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.

L'acte administratiu és una resolució o un acord que adopta l’Administració sobre qualsevol qüestió en exercici d’una potestat administrativa distinta de la reglamentària.

La declaració responsable és un document en el qual una persona física o jurídica declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici d'una activitat econòmica, així com que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i també que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.

La comunicació prèvia és un document en el qual una persona física o jurídica posa en coneixement de l’Administració pública competent l’inici d'una activitat econòmica, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Ha d’anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat signat per un tècnic competent, i també del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

La informació que s’inclourà en aquest apartat referida als actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies serà la que sorgeixi a partir de l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals. És a dir, de l’1 de gener de 2016.