Grup de treball de transparència local

Darrera actualització: 22/10/2018 11:19 h.

Des del 2015 la Diputació de Barcelona participa al Grup de Treball de Transparència Local, que treballa per facilitar als als ens que componen l’Administració local de Catalunya el compliment de les obligacions que es deriven de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC), en matèria de publicitat activa i accés a la informació pública.

El Grup de treball neix en el marc de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), un espai de col·laboració interadministrativa permanent i estable amb el món local, que ha derivat en la constitució de diferents grups de treball específics en matèries diverses de l'LTC com: la transparència en general, la publicitat activa, el bon govern i la formació dirigida als ens locals. 

Amb la voluntat d'establir uns criteris interpretatius uniformes per als ens locals pel que fa a les obligacions derivades de l’LTC, el Grup de Treball de Transparència Local ha elaborat 126 ítems explicatius de les obligacions de publicitat activa, guies, notes explicatives, infografies i models en matèria de publicitat activa, accés a la informació i protecció de dades, entre d’altres, que es poden consultar a l'apartat de transparència del Municat, un espai web referent en la difusió d’informació del món local català.