Programa general d'inversions 2020 - 2023

Darrera actualització: 13/2/2024 12:49 h.
Programa general d'inversions 2020-2023

El Programa general d'inversions 2020 - 2023 va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 30 de juliol de 2020. Amb una dotació de 260 M€, aquest programa té per objecte el finançament d’inversions locals sostenibles en el marc de la reactivació econòmica i social, substitueix a les Meses de concertació de mandats anteriors i assigna a cada ens local destinatari una dotació garantida a través d’una fórmula basada en criteris objectius i transparents de caire social, econòmic i territorial, s’assigna a cada ens local destinatari del PGI una dotació individualitzada que constitueix la seva dotació garantida o base de concertació. El 100% de la dotació de cada ens es distribueix en dues línies:

 • Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”: amb el 80% de la dotació garantida. Es pot destinar al finançament de fins a tres projectes d’inversió o manteniment sostenible proposats per l’ens destinatari. Es poden realitzar les sol·licituds fins al 30 de novembre de 2022. L'execució de les actuacions seran les registrades a cada anualitat, i la justificació es pot realitzar fins tres mesos després de la finalització del període d'execució.
 • Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió”: amb el 20% restant de la dotació. No requereix de sol·licitud prèvia i es podrà destinar al finançament de despeses d’inversió generalista de l’ens. El termini de justificació va finalitzar el 30 de març de 2022.

Els objectius específics del PGI són:

 • Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics.
 • Promoure la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels governs locals.
 • Promoure un espai públic inclusiu i que contribueixi a la qualitat de vida i a la salut de les persones.
 • Contribuir a optimitzar la cooperació.
 • Promoure l’acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o energètics.

Presentació del Programa general d'inversions

Infografia del Programa general d'inversions.

Seguiment de l'execució.

Avaluació del Programa general d’inversions.

Programa general d'inversions: preguntes més freqüents.

Vegeu la llista de la dotació econòmica garantida per a cada ens destintari. O bé les dades de distribució de manera interactiva

Programa sectorial per a la millora de camins municipals 2020-2021

Va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 25 de juny de 2020. La dotació total del programa és de 10 milions d’euros, distribuïts en 5 milions per l’any 2020 i 5 milions per l’any 2021. Són destinataris els ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 20.000 habitants. Té per objecte l’execució d’obres de millora de camins públics d’ús públic, que estiguin en àmbit no urbà íntegrament i siguin aptes per al trànsit rodat motoritzat.

D’aquesta manera, es persegueix:

 • Afavorir la reactivació econòmica i la competitivitat de l’economia local mitjançant la millora dels accessos a explotacions agrícoles o industrials, punts turístics i d’altres serveis o equipaments.
 • Facilitar la connectivitat entre diferents nuclis de població disseminats, masies o petites barriades, entre d’altres.
 • Millorar l’accessibilitat al medi natural i rural.
 • Garantir una circulació segura.

Vegeu la distribució dels ajuts.

Liquidació definitiva de la convocatòria i avaluació del programa.

Programa sectorial "Pla de xoc d’equipaments responsables 2030"

Va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 25 de març de 2021. La dotació total del programa és de 6,26 milions d’euros a executar durant l'any 2021. Són destinataris els ajuntaments de menys de 300.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades de la província amb un mínim d’un centre sufragat amb fons públics a partir del de les dades del Registre de Centres Docents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Té per objecte el finançament d’accions als centres educatius que generin transformacions socials i ambientals en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat, l’accessibilitat, la lluita contra el canvi climàtic, la igualtat de gènere, la inclusió social i l’atenció als col·lectius més vulnerables, la informació i la participació de la comunitat educativa; per tal que els centres educatius esdevinguin equipaments comunitaris responsables en la transformació social.

El programa consta de les dues línies amb una única dotació econòmica que els destinataris poden distribuir lliurament: Línia 1 Inversió per a la digitalització i sostenibilitat dels equipaments educatius; Línia 2 Inversió i projectes per a la millora dels usos socials dels espais.

Vegeu la distribució dels ajuts.

Liquidació definitva de la convocatòria i avaluació del programa.

Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica

Va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 25 de novembre de 2021. La dotació total del programa és de 12 milions d’euros a executar 6 milions a l'any 2022 i 6 milions al 2023. Són destinataris els ajuntaments de menys de 300.000 habitants de la província. Té per objecte el finançament d’accions de desplegament d’inversions en energies renovables, millora de l’eficiència i reducció del consum de l’enllumenat públic, i augment de la recollida selectiva de residus avançant cap al residu zero; amb el benentès que l’acció conjunta dels ajuntaments té una gran capacitat d’actuar amb celeritat per fer efectives aquestes inversions que reforcen la competitivitat del territori, en reduir la dependència energètica i el consum de recursos

Els obejctius específics són tres: transformar els edificis i equipaments públics dels municipis, per tal de fomentar l’autoconsum energètic d’aquests; apostar per l’eficiència de l’enllumenat públic en els municipis de la província de Barcelona; i incrementar els percentatges de recollida selectiva i avançar cap al residu zero.  

El programa consta de les tres línies amb una única dotació econòmica que els destinataris poden distribuir lliurament: Línia 1 Inversió en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum energètic en edificis públics; Línia 2 Inversió en la millora de l’eficiència de l’enllumenat públic exterior amb la instal·lació d’enllumenat LED; Línia 3 Inversió en sistemes de recollida de residus mitjançant tancaments intel·ligents per millorar els percentatges de recollida selectiva i avançar cap al residu zero.

Vegeu la distribució dels ajuts.

Programa sectorial d'Equipaments Responsables i Educadors 2030

Va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 10 de març de 2022. Té una dotació d'1 milió d'euros per executar a l'anualitat 2022. Són destinataris els ajuntaments de menys de 300.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona amb un mínim d’un centre educatiu de titularitat pública, a partir de les dades del Registre de Centres Docents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és finançar accions i prestar de recursos als ens destinataris per tal que els centres educatius ubicats en el seu territori esdevinguin equipaments comunitaris que generin transformacions socials en els àmbits de la sostenibilitat, l’accessibilitat, la lluita contra el canvi climàtic, la digitalització, la igualtat de gènere, la inclusió social i l’atenció als col·lectius més vulnerables, la informació i la participació de la comunitat educativa.

Consta de dues línies de suport: 1. Inversió per a la millora de la qualitat i sostenibilitat ambiental dels equipaments educatius; 2: Inversió per a la implantació de millores socials als centres educatius.

Vegeu la distribució dels ajuts.

Liquidació definitva de la convocatòria i avaluació del programa.

Programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valor patrimonial

Va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 24 de febrer de 2022 amb una dotació de 15 milions d'euros. El Ple va incrementar la quantia en 5 milions d'euros addicionals el 29 de setembre de 2022. El 23 de febrer de 2023 va haver un segon increment de 5.120.912,90 euros. La quantitat total del programa és de 25.120.912,90 euros, la qual es periodfica en: 2022, 755.000,00 euros; 2023, 10.565.134,06 euros; 2024, 13.800.778,84 euros.

Els destinataris són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona. Els objectius són: millorar la seguretat, el confort, l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels edificis, equipaments i béns locals amb valors patrimonials; garantir la pervivència o l’adequació per a ús públic del patrimoni arquitectònic local i, en el cas dels jaciments arqueològics, donar valor i difondre les restes arqueològiques que formin part d’un projecte; i contribuir a la generació de riquesa i a la creació de noves oportunitats per al teixit productiu i empresarial local.

El termini de sol·licituds dels ajuts finalitza tres mesos després de la publciació al BOP de l'anunci d'aprovació (1 de març de 2022).

Aquí podeu consultar la distribució dels ajuts per ens local.

Programa sectorial per a la millora de camins municipals 2022-2023

Va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 31 de març de 2022. La dotació total del programa és d'11 milions d’euros, distribuïts en 6 milions per l’any 2022 i 5 milions per l’any 2023. Són destinataris els ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 20.000 habitants. Té per objecte contribuir al sosteniment de les despeses derivades de la realització d'obres de millora dels camins municipals d'ús públic per part dels ajuntaments de la província.

D’aquesta manera, es persegueix:

Afavorir la reactivació econòmica i la competitivitat de l’economia local mitjançant la millora dels accessos a explotacions agrícoles o industrials, punts turístics i d’altres serveis o equipaments.
Facilitar la connectivitat entre diferents nuclis de població disseminats, masies o petites barriades, entre d’altres.
Millorar l’accessibilitat al medi natural i rural.
Garantir una circulació segura.

Vegeu la distribució dels ajuts.

Programa sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima

Va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 31 de març de 2022. La dotació inicial del programa va ser de 50 milions d’euros. El 22 de desembre de 2022, el Ple va incrementar en 50 milions d'euros addicionals la dotació inicial. El 23 de febrer de 2023 es va realitzar un segon increment de la dotació de 4.099.385,39 euros, de tal manera qua la quantia total del programa és de 104.099,385,39 euros. Aquests estan periodificats en tres anualitats: 2022, 7.278.872,03 euros; 2023, 83.399.069,30 euros; 2024, 13.421.444,06 euros.

Són destinataris els ajuntaments de la província de Barcelona i els ens supramunicipals de la província de Barcelona que acreditin en fase de sol·licitud tenir competències en la gestió dels residus i/o en el cicle de l’aigua, en tant que ens gestors d’instal·lacions amb potencial per acollir-hi actuacions d’alt impacte. Té per objecte el finançament d’inversions per realitzar obres d’alt impacte en la lluita dels municipis de la província contra el canvi climàtic.

D’aquesta manera, es persegueix:

Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels equipaments i infraestructures locals.
Augmentar la producció d’energia renovable.
Millorar l’eficiència energètica i la reducció de consum de l’enllumenat públic.

Els períodes de sol·licitud són:

2022: des del dia següent a la publicació de l’aprovació del Programa fins al 30 de novembre de 2022.
2023: des del 2 de gener de 2023 fins al 31 d’octubre de 2023.
2024: des del 2 de gener de 2023 fins al 31 d’octubre de 2024.

Reajustament de la distribució dels imports per anualiat.