Registre de contractes i licitadors

Darrera actualització: 4/7/2023 13:08 h.

La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores (RELI).

El Registre públic de contractes (RPC) de la Generalitat de Catalunya és l' instrument que permet el compliment a les obligacions d'informació de dades dels contractes públics que adjudiquen les entitats de l'Administració local catalana, d'acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic.

El Registre electrònic d'empreses licitadores és un Registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on es troben dades i documents relatius a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència referides a empreses que volen contractar amb les administracions públiques catalanes. Es poden inscriure al Registre electrònic d'empreses licitadores les persones físiques o jurídiques nacionals o estrangeres que poden acreditar personalitat jurídica i capacitat d'obrar i que no estan en situació de prohibició per contractar.