Relació d'immobles

Darrera actualització: 6/6/2023 11:08 h.
Aquest apartat recull la relació de béns immobles propietat de la Diputació de Barcelona.

Els béns immobles es presenten ordenats per municipi, nom de l’immoble, tipologia (que indica la seva classificació dins l’Inventari corporatiu), ús/destí, naturalesa jurídica i percentatge de propietat.

En funció del seu ús i destí els immobles s’agrupen en:

- Espais naturals: immobles que es troben inclosos dintre dels diferents Parcs de la Corporació.

- Infraestructura viària: carreteres, casetes de peons caminers, magatzems i sobrants de vial sota titularitat de la Diputació de Barcelona.

- Règim de lloguer: immobles arrendats.

- Cedit en contra: la Diputació de Barcelona, com a administració pública implicada en la millora del territori, col·labora amb diferents entitats locals, organismes públics i administracions públiques cedint-los la possessió de diferents immobles de la seva propietat.

- Serveis DIBA: immobles a disposició de la Corporació.

Paraules clau: