habitatge

Darrera actualització: 04/03/2022 - 08:56
Aquest apartat recull la relació de béns immobles propietat de la Diputació de Barcelona.
Els béns immobles es presenten ordenats per municipi, nom de l’immoble, tipologia (que indica la seva classificació dins l’Inventari corporatiu), ús/destí, naturalesa jurídica i percentatge de propietat. En funció del seu ús i destí els immobles s’agrupen en: - Espais naturals: immobles que es... més.
Darrera actualització: 20/12/2018 - 13:34