Sector públic

Darrera actualització: 22/5/2024 08:13 h.
En aquest apartat podeu consultar els organismes, consorcis, fundacions i altres entitats participades per la Diputació de Barcelona; així com els representants de la Diputació de Barcelona en aquestes entitats i les seves dietes o indemnitzacions, en el cas que les percebin. Trobareu més informació de cada entitat accedint a les seves pàgines web i als documents adjunts.

La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i altres entitats en les quals ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts i, en particular, en aquells ens que constitueixen el sector públic de la corporació.

En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en acord aprovat en la sessió de 30 d’octubre de 2014 i modificat en sessions posteriors, va acordar la classificació en grups del seu sector públic, a més de fixar el nombre màxim dels membres dels òrgans de govern i les retribucions del personal d’alta direcció, complint així amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

A banda d'aquesta classificació, cal tenir en compte que el sector públic de la Diputació de Barcelona està distribuït en tres nivells, en funció de la seva relació amb la corporació i que responen als criteris següents:

(1) Primer nivell: organismes dependents, el que implica que la presidència recau en un membre electe de la Diputació i que les funcions de secretaria i d'intervenció són assumides també per la Diputació.

(2) Segon nivell: organismes que, a diferència dels anteriors, no són dependents exclusivament de la corporació, sinó vinculats amb ella conjuntament amb altres entitats que en formen part, si bé la secretaria i la intervenció recauen en la Diputació de Barcelona.

(3) Tercer nivell: organismes on la participació de la Diputació de Barcelona és de caràcter principalment econòmic-pressupostari.

Podeu accedir a les webs de les entitats que formen el sector públic de la Diputació de Barcelona des dels enllaços corresponents.