Pla d’actuació de mandat

Darrera actualització: 12/7/2022 07:38 h.
El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.

Aprovat en plena pandèmia, el PAM 2020-2023 vol ser una eina per oferir un suport integral als ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona per tal que puguin abordar l’emergència social i sanitària provocada per la COVID-19, així com l’impacte del confinament i de la recessió que se n’ha derivat. Però, al mateix temps, la corporació vol orientar estratègicament aquest suport perquè ens ajudi a recuperar-nos de la crisi d’una manera sostenible, tant des del punt de vista econòmic com social i ambiental, aprofitant el potencial transformador de les polítiques de proximitat per reduir les desigualtats, frenar el canvi climàtic i construir una economia verda i circular.

El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació és innovador des d’una doble perspectiva. D’una banda, perquè s’ha dissenyat un Pla que orientarà estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals. I, de l’altra, perquè es tracta d’un Pla que fa un primer pas endavant significatiu per desplegar una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en xarxa i la transversalitat.

Des d’aquestes dues perspectives, el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 vol actualitzar i renovar el compromís de la institució amb l’enfortiment de l’autonomia local, aconseguint que la Diputació continuï essent un referent del municipalisme i les polítiques locals, adaptades a les noves agendes globals i, en concret, a uns objectius de desenvolupament sostenible que estructuren el contingut del Pla i les seves principals línies d’actuació.

El sistema de seguiment i actualització del Pla

El sistema de seguiment del PAM 2020-2023 serveix per conèixer el seu grau d’execució, d’una banda i, de l’altra, per impulsar la millora i l’adaptació contínues de l’acció de govern.

El seguiment del PAM 2020-2023 per a l’any 2021 ha inclòs, igual que en el cas de l'any 2020, un informe de balanç qualitatiu de l’acció realitzada i un quadre de comandament que resumeix l’evolució dels indicadors d’activitat de la institució (tant pels projectes transformadors com pels subprogrames pressupostaris), així com un informe d’actualització i millora.

Aquest seguiment de l’any 2021 ha posat de manifest, un cop més, l’esforç realitzat per la Diputació a l’hora d’abordar els efectes de la COVID-19 als nostres pobles i ciutats i, alhora, preparar el camí per a una recuperació sostenible de la crisi que se n’ha derivat. També s’ha traduït, de cara a l’any 2022, en canvis i actualitzacions importants en el PAM. A nivell operatiu, per l’aprovació del Pressupost per a l’exercici 2022. I, a nivell estratègic, per la incorporació d’un nou projecte transformador anomenat “Equipaments responsables i educadors 2030”.

Tant la documentació de seguiment, com l’edició del PAM 2020-2023 per a l’any 2022 a la qual ha donat lloc, es poden consultar a través d’aquest apartat del Portal de Transparència de la Diputació i a la pàgina web del PAM, que també inclou una plataforma electrònica específica en matèria de seguiment.

 Enllaços relacionats amb el Pla d’actuació de mandat 2020-2023:

Plans de mandat anteriors:

Paraules clau: