Pla d’actuació de mandat

Darrera actualització: 30/7/2020 13:41 h.
El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.

Aprovat en plena pandèmia, el PAM 2020-2023 vol ser una eina per oferir un suport integral als ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona per tal que puguin abordar l’emergència social i sanitària provocada per la COVID-19, així com l’impacte del confinament i de la recessió que se n’ha derivat. Però, al mateix temps, la corporació vol orientar estratègicament aquest suport perquè ens ajudi a recuperar-nos de la crisi d’una manera sostenible, tant des del punt de vista econòmic com social i ambiental, aprofitant el potencial transformador de les polítiques de proximitat per reduir les desigualtats, frenar el canvi climàtic i construir una economia verda i circular.

El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació és innovador des d’una doble perspectiva. D’una banda, perquè s’ha dissenyat un Pla que orientarà estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals. I, de l’altra, perquè es tracta d’un Pla que fa un primer pas endavant significatiu per desplegar una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en xarxa i la transversalitat.

Des d’aquestes dues perspectives, el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 vol actualitzar i renovar el compromís de la institució amb l’enfortiment de l’autonomia local, aconseguint que la Diputació continuï essent un referent del municipalisme i les polítiques locals, adaptades a les noves agendes globals i, en concret, a uns objectius de desenvolupament sostenible que estructuren el contingut del Pla i les seves principals línies d’actuació.

El sistema de seguiment i actualització del Pla

Per primera vegada, la informació de seguiment del Pla s’ofereix de manera oberta a la ciutadania mitjançant una plataforma electrònica específica, la qual cosa representa un salt qualitatiu en la manera com la corporació ret comptes de la seva acció de govern.

Des d’aquesta plataforma es poden consultar quins són els objectius estratègics de mandat, com aquests es despleguen en els projectes transformadors i els subprogrames pressupostaris en tant que elements bàsics del Pla, així com la informació principal vinculada amb la seva implementació.

D’altra banda, cada any s’elaborarà un informe de seguiment que inclourà un balanç qualitatiu de l’acció realitzada i un quadre de comandament que resumirà l’evolució dels indicadors d’activitat de la institució, així com també un informe de millores i d'actualitzacions, per adaptar el Pla d’actuació de mandat a les noves orientacions corporatives que vagin sorgint.

Enllaços relacionats amb el Pla d’actuació de mandat 2020-2023:

Plans de mandat anteriors:

Paraules clau: