Pla d'actuació del mandat 2016-2019

Darrera actualització: 3/3/2020 14:34 h.
El Pla d'actuació de mandat 2016-2019 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.

El Pla d’actuació de mandat és una eina de seguiment i orientació de l’acció de govern de la Diputació de Barcelona. D'una banda, conté el marc estratègic, que defineix la missió, la visió, l'estil de govern, els objectius i els projectes estratègics; de l’altra, el marc operatiu, que recull les principals línies d’actuació per a assolir els objectius definits i un sistema d’indicadors de seguiment per a avaluar-ne el grau d’execució. Aquestes dues parts diferenciades del Pla estan vinculades per tal d’assegurar l’alineació de la voluntat política amb la gestió de la corporació.

La Diputació de Barcelona es dota d'aquest instrument per a poder exercir les funcions que li són pròpies. Aquest Pla és un document marc, permeable a les noves prioritats i necessitats i, per tant, obert als reptes que la corporació hagi d'assumir en aquest mandat.

Seguiment i millora del Pla d'actuació de mandat

El seguiment anual del Pla d’actuació de mandat es considera una fase de la planificació en què es revisa i analitza l’acció global de la corporació i la relativa a cada objectiu i projecte, a nivell estratègic i operatiu, des de la perspectiva qualitativa i quantitativa. És un moment en què, a més, s’ajusten els elements que poden adaptar-se millor a la realitat i es recullen les necessitats i projectes nous que des del punt de vista estratègic cal incorporar al Pla.

Relat de l’acció de govern: Informe de balanç de l’acció de govern 

Anualment es fa el balanç del desplegament del Pla d'actuació de mandat amb la finalitat de rendir comptes de les estratègies i polítiques desenvolupades per les àrees, les gerències i les direccions de serveis.

Aquests informes de balanç volen esdevenir un instrument útil per a sintentitzar els fets més rellevants de l’acció de govern de l’any al que es fa referència i els recursos anuals que s'hi han destinat. L’informe explica breument la tasca realitzada per a donar forma i contingut als projectes estratègics del Pla d'actuació de mandat. Posteriorment, es presenta un resum de les principals polítiques i línies d’actuació desenvolupades, que s’han ordenat d’acord amb els sis objectius estratègics que es volen assolir.

L’any 2019, al coincidir amb la finalització de la legislatura, s’ha realitzat un Informe de balanç de l’acció de govern del mandat 2016-2019, recollint els fets més remarcables dels quatre anys de mandat estructurats amb la lògica dels projectes estratègics i dels objectius estratègics recollits al Pla d’actuació de mandat.

Quadres de comandament del Pla d'actuació de mandat

La Diputació de Barcelona ha elaborat els quadres de comandament del Pla d'actuació de mandat. N’hi ha tres:

1. Del Pla d’actuació de mandat 2016-2019

Resultats globals del Pla i dels objectius estratègics

2. Dels 6 objectius estratègics

Resultats dels objectius estratègics i de les línies d’actuació de mandat

3. De les 100 línies d’actuació de mandat

Resultats de les línies d’actuació de mandat i dels objectius específics

Per a conèixer el mètode de càlcul i el sistema de codificació dels quadres de comandament, i també algun exemple, cliqueu aquest enllaç

Actualització del Pla d’actuació de mandat

Fruit del primer seguiment del Pla d'actuació de mandat, el 27 d'abril de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar l'actualització del Pla per al 2017, que incorpora nous projectes estratègics, noves línies d'actuació, ajustaments d'execució, i també millora la consistència i coherència dels indicadors. 

Com a resultat del segon seguiment del Pla d'actuació de mandat, el 31 de maig de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat l'actualització del Pla per al 2018 que modifica alguns aspectes d'algunes línies d'actuació (subprogrames pressupostaris, unitats responsables, etc).

Paraules clau: