Dictàmens i resolucions administratives i judicials

Darrera actualització: 2/3/2022 14:31 h.
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública.

La informació inclosa en aquest apartat, referida a les resolucions administratives i judicials, és la que sorgeix a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora:

Document Extracte
Dictamen 86/2014 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats de la pèrdua de valor d'un immoble propietat del reclamant amb motiu de la posada en funcionament d'una connexió d'un nus viari
Dictamen 154/2014 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un familiar que s'atribueix a un funcionament incorrecte del servei de teleassistència domiciliària
Dictamen 158/2014 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats d'un accident de motocicleta a la carretera BV-5031, que s'atribueix a la presència de sorra a la calçada
Dictamen 54/2015 Reclamació d'indemnització instada per una empresa davant d'una diputació pels danys i perjudicis derivats d'una tala d'arbres a l'interior d'una riera
Dictamen 339/2015 Reclamació d'indemnització instada davant una diputació per la Sra. A i el Sr. B pels danys i perjudicis derivats de la mort d'una filla amb motiu d'un accident de trànsit a la carretera BV-5156 (TM de Montornès del Vallès), i que atribueixen a la manca d'un sistema de contenció de vehicles en el lloc de l'accident
Dictamen 254/2016 Reclamació d'indemnització instada per la Sra. A davant la Diputació de Barcelona pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un fill, amb motiu d'un accident de circulació al PK 4,1 de la carretera BV-1221, TM de Matadepera, i que atribueix a un mal disseny o construcció de la rotonda
Dictamen 281/2017

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per les Sres. A i B, davant la Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis derivats de la tramesa, mitjançant un missatge de correu electrònic, del contingut íntegre de sengles decrets d’incoació d’expedients disciplinaris, adreçada a la bústia departamental genérica

Dictamen 329/2017 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A, davant la Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis soferts al seu habitatge com a conseqüència del projecte constructiu de les obres de la nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136
Dictamen 3/2018 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona per la Sra. A i les filles, les Sres. B i C, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència del lliurament en adopció d’aquesta última, després del naixement a la Casa Provincial de la Maternitat de Barcelona, i que atribueixen a una actuació irregular no consentida per la mare
Dictamen 41/2018 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda a la via pública mentre circulava amb una motocicleta, i que atribueix al mal estat de la calçada i de la pintura del pas de vianants
Dictamen 57/2018 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona per les Sres. A, B i C pels danys i perjudicis derivats de la mort del Sr. D com a conseqüència d’un accident de trànsit amb motocicleta, i que atribueixen al sistema de protecció de la via
Dictamen 97/2019 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit
Dictamen 127/2019

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A, davant la Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit mentre circulava amb motocicleta per la topada amb un porc senglar que va irrompre a la calçada, i que atribueix a la manca de senyalització d’advertiment

Dictamen 282/2020

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis derivats d'un accident de trànsit ocorregut mentre circulava amb la seva motocicleta, i que atribueix a la topada amb diversos porcs senglars que van irrompre sobtadament a la calçada

Dictamen 219/2021 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis patits en un accident de motocicleta, i que atribueix a la senyalització nocturna deficient d'unes obres que s'estaven realitzant a la carretera

Resolucions judicials que poden tenir rellevància pública:

Resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP): 

Document Extracte
Resolució 42/2019 Quantitats percebudes en concepte de retribució a càrrec dels Pressupostos Generals de la Diputació de Barcelona, durant els anys 2015, 2016 i 2017 de determinats càrrecs públics i remuneració desglossada per cadascun d’ells per assistència efectiva a les sessions del Ple i altres reunions.
Resolució 98/2019 Qüestionaris amb les observacions d’avaluació de riscos psicosocials.
Resolució 449/2019 Inversió en publicitat institucional i en subvencions als mitjans de comunicació
Resolució 531/2019 Text refós dels acords sobre condicions de treball del personal.
Resolució 652/2019 Nombre d’alts càrrecs i directius amb i sense discapacitat.
Resolució 680/2019 Inversió duta a terme en publicitat institucional i en subvencions als mitjans de comunicació.
Resolució 682/2019 Relació nominal de les persones alliberades sindicals.
Resolució 728/2019 Finques exemptes d'IBI a Martorell: titular, domicili, motiu de l'exempció i quota.
Resolució 730/2019 Sentències judicials i resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu

Resolució 735/2019

Inversió en subvencions i publicitat a mitjans de comunicació.
Resolució 802/2019 Còpia de les actes de processos selectius.
Resolució 24/2020

 Relació de contractes i criteris de contractació.

Resolució 451/2020  Subvencions a determinades associacions.
Resolució 546/2020  Còpia de sentències judicials.
Resolució 548/2020  Manual per esdeveniments esportius inclusius.

Resolució 552/2020

 Inspeccions sanitàries a locals d'alimentació.
Resolució 972/2021 Petició de retribucions a l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
Resolució 982/2021 Diversa informació en relació amb l’Oficina de Gestió Tributaria de Pallejà. Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Resolució 768/2021 Despeses i factures amb càrrec a les subvencions als grups polítics i sindicats.
Resolució 710/2021 Accés permanent a la informació de borses de treball.
Resolució 497/2021 Sancions a vehicles per contaminació. Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Resolució 905/2021 Estat de diversos expedients en els quals la reclamant és interessada. 
Resolució 55/2022 Diversa informació en relació amb l’inventari de béns immobles i de vehicles.

Informes Autoritat Catalana de Protecció de dades: 

Document Extracte
CNS 27/2015

Dictamen en relació amb la consulta formulada per una administració sobre els sistemes de videovigilància de diversos recintes de la seva propietat

CNS 44/2020 Dictamen en relació al control de temperatura en els accessos al centres de treball durant la pandèmia COVID-19