Dictàmens i resolucions administratives i judicials

Darrera actualització: 16/3/2021 17:32 h.
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública.

La informació inclosa en aquest apartat, referida a les resolucions administratives i judicials, és la que sorgeix a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora:

Document Extracte
Dictamen 86/14 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats de la pèrdua de valor d'un immoble propietat del reclamant amb motiu de la posada en funcionament d'una connexió d'un nus viari
Dictamen 154/14 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un familiar que s'atribueix a un funcionament incorrecte del servei de teleassistència domiciliària
Dictamen 158/14 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats d'un accident de motocicleta a la carretera BV-5031, que s'atribueix a la presència de sorra a la calçada
Dictamen 54/15 Reclamació d'indemnització instada per una empresa davant d'una diputació pels danys i perjudicis derivats d'una tala d'arbres a l'interior d'una riera
Dictamen 339/15 Reclamació d'indemnització instada davant una diputació per la Sra. A i el Sr. B pels danys i perjudicis derivats de la mort d'una filla amb motiu d'un accident de trànsit a la carretera BV-5156 (TM de Montornès del Vallès), i que atribueixen a la manca d'un sistema de contenció de vehicles en el lloc de l'accident
Dictamen 254/16 Reclamació d'indemnització instada per la Sra. A davant la Diputació de Barcelona pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un fill, amb motiu d'un accident de circulació al PK 4,1 de la carretera BV-1221, TM de Matadepera, i que atribueix a un mal disseny o construcció de la rotonda
Dictamen 329/17 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A, davant la Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis soferts al seu habitatge com a conseqüència del projecte constructiu de les obres de la nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136
Dictamen 127/19

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A, davant la Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit mentre circulava amb motocicleta per la topada amb un porc senglar que va irrompre a la calçada, i que atribueix a la manca de senyalització d’advertiment

Dictamen 282/2020

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis derivats d'un accident de trànsit ocorregut mentre circulava amb la seva motocicleta, i que atribueix a la topada amb diversos porcs senglars que van irrompre sobtadament a la calçada

Resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP): 

 

Document Extracte
Resolució 42/2019 Quantitats percebudes en concepte de retribució a càrrec dels Pressupostos Generals de la Diputació de Barcelona, durant els anys 2015, 2016 i 2017 de determinats càrrecs públics i remuneració desglossada per cadascun d’ells per assistència efectiva a les sessions del Ple i altres reunions.
Resolució 98/2019 Qüestionaris amb les observacions d’avaluació de riscos psicosocials.
Resolució 449/2019 Inversió en publicitat institucional i en subvencions als mitjans de comunicació
Resolució 531/2019 Text refós dels acords sobre condicions de treball del personal.
Resolució 652/2019 Nombre d’alts càrrecs i directius amb i sense discapacitat.
Resolució 680/2019 Inversió duta a terme en publicitat institucional i en subvencions als mitjans de comunicació.
Resolució 682/2019 Relació nominal de les persones alliberades sindicals.
Resolució 728/2019 Finques exemptes d'IBI a Martorell: titular, domicili, motiu de l'exempció i quota.
Resolució 730/2019 Sentències judicials i resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu

Resolució 735/2019

Inversió en subvencions i publicitat a mitjans de comunicació.
Resolució 802/2019 Còpia de les actes de processos selectius.
Resolució 24/2020

 Relació de contractes i criteris de contractació.

Resolució 451/2020  Subvencions a determinades associacions.
Resolució 546/2020  Còpia de sentències judicials.
Resolució 548/2020  Manual per esdeveniments esportius inclusius.

Resolució 552/2020

 Inspeccions sanitàries a locals d'alimentació.

Informes Autoritat Catalana de Protecció de dades: 

 

Document Extracte
IP 152/2018

Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 152/2018, referent a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

CNS 17/2018

Tractament de dades de la plataforma Diba-Hèstia per a la prestació dels serveis socials bàsics

IAI 08/2020

Denegació d'accés a informació relativa a inspeccions sanitàries en locals de diferents municipis