Adjudicacions i formalitzacions 2020

Darrera actualització: 28/7/2020 10:56 h.
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona.

Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant.

A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels derivats d'acords marc.

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades.

COVID 19:  S'incorporen dos llistats. Un corresponent a les adjudicacions, per procediment d'emergència, derivades de la COVID-19 (decrets) i un altre que relaciona els contractes menors i d'emergència fins a 5.000€, derivats, també, de la COVID-19.

Paraules clau: