Sistemes de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat

Darrera actualització: 13/7/2021 10:33 h.

La Diputació de Barcelona, amb la visió de complir amb les exigències ambientals imposades per normativa, pels propis usuaris i per la societat en general, vetlla perquè les instal·lacions i serveis siguin respectuosos amb el medi ambient. Per això, resulta imprescindible l'ús d'eines que integrin el medi ambient en la gestió de la corporació.

En aquesta línia, la Subdirecció de Logística, té un sistema de gestió de la qualitat certificat d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001, l’abast del qual són totes les seves activitats, de suport intern a l’activitat corporativa:

 • Atenció telefònica.
 • Gestió de sales i espais comuns.
 • Gestió dels subministraments continus.
 • Provisió d'equips i materials d'oficina (excepte l'equipament i programari informàtic).
 • Recepció, emmagatzematge i distribució de materials i documentació.
 • Remodelació d'espais i trasllat de les dependències.
 • Reproducció gràfica, impressió digital, offset i treballs de post-impressió i acabats.
 • Servei de vehicles amb i sense conductor, arranjament i manteniment de vehicles.
 • Subministrament, instal·lació i manteniment de la senyalització corporativa.
 • Suport a l'activitat en recintes i edificis en general i en particular en matèria d'atenció i informació a les persones usuàries, gestió de carteries, suport a actes, neteja d'espais, recollida selectiva i tractament de plagues.
 • Suport a necessitats informatives i documentals.

En el marc d’aquestes activitats, atès que, tant el manteniment de la flota de vehicles corporatius, la recepció, emmagatzematge i distribució de materials, remodelació d'espais i trasllat de les dependències com reproducció gràfica, poden tenir impacte ambiental, també s’ha implantat un sistema de gestió ambiental al Parc mòbil, la Plataforma de Distribució Logística i a Reprografia, d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 14001:2015, que ofereix la possibilitat de sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que es desenvolupen, a més de promoure la protecció del medi i la prevenció de la contaminació.

 

Paraules clau: