Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional

Darrera actualització: 19/12/2023 12:14 h.
Els principis ètics i les normes d'actuació que han de guiar l’actuació dels electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, amb els instruments de seguiment i control del seu compliment.

El Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona constitueix el primer instrument de desplegament del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació, i dona compliment al mandat previst a l'article 55.3 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest Codi, aprovat pel Ple de la corporació del 22 de març de 2018, és un marc autoregulador d'aplicació a tots els càrrecs representatius i el personal directiu de la Diputació de Barcelona i de les entitats del seu sector públic que hi depenen íntegrament, que han de formalitzar la seva adhesió.

La finalitat principal del Codi és prevenir i impedir l’aparició o reproducció de conductes no ajustades als valors i principis ètics i a les normes de conducta que estableix, a l'efecte de millorar la infraestructura ètica de la Diputació de Barcelona i aconseguir així un reforçament de la confiança ciutadana en aquesta institució i el nivell de govern que representa.

Per això, la Diputació disposa de la bústia de bon govern, un canal segur de participació electrònica que neix amb la voluntat d'oferir un espai que permeti posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribueixi a reforçar la gestió pública de la Diputació.