Notícies

24/04/2017 - 13:42
Per atorgar el Segell Infoparticipa a la Diputació s'ha analitzat la transparència de la institució a l'hora de donar a conèixer qui són els representants polítics, com es gestionen els recursos col·lectius i els econòmics; entre altres elements.
18/04/2017 - 10:14
La Diputació de Barcelona ha participat en el grup de treball que ha elaborat el model, que es presentarà en una jornada dirigida a alcaldes, regidors i personal directiu de l’Administració local de Catalunya el proper 3 de maig a l’Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya.
03/04/2017 - 12:21
S’han publicat les llistes corresponents al quart trimestre de l’any 2016. Hi contenen les dades més rellevants de les diferents contractacions adjudicades, contractes formalitzats, contractes menors i adjudicacions derivades d'acords marc.
21/03/2017 - 09:21
En compliment de l’article 11.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, la Diputació de Barcelona fa publicitat activa de les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni, posant a disposició de la ciutadania la informació relativa als béns immobles de domini públic i patrimonial, i els béns mobles amb valor especial.
20/02/2017 - 14:53
El Govern ha aprovat el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual transforma el Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya en un de nou que serà vàlid per a totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics, obligats a tenir-ne un.
13/02/2017 - 08:33
El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Barcelona posa en relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions, els costos previsibles i les fonts de finançament. El nostre Pla es dissenya a l’empara del principi de transparència. 
30/01/2017 - 09:29
La Diputació de Barcelona s'estructura en cinc àrees competencials i executives de les quals depenen els diputats assignats als diferents àmbits de govern. Aquí podeu accedir a l'organigrama de les cinc àrees de la Diputació de Barcelona per a conèixer-ne l’estructura organitzativa.
23/01/2017 - 09:04
Consulta les licitacions promogudes per la Diputació de Barcelona i pels organismes autònoms que en depenen.
09/01/2017 - 14:01
La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, coopera amb els governs locals a través de diferents instruments. El Catàleg de serveis és un d’aquests instruments l’aprovació del qual respon a la satisfacció de les necessitats manifestades pels governs locals de la demarcació de Barcelona.
19/12/2016 - 08:02
Pots consultar els convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits per la Diputació de Barcelona amb altres institucions públiques i privades.