Notícies

09/01/2017 - 14:01
La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, coopera amb els governs locals a través de diferents instruments. El Catàleg de serveis és un d’aquests instruments l’aprovació del qual respon a la satisfacció de les necessitats manifestades pels governs locals de la demarcació de Barcelona.
19/12/2016 - 08:02
Pots consultar els convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits per la Diputació de Barcelona amb altres institucions públiques i privades.
12/12/2016 - 08:37
La Diputació de Barcelona dóna suport econòmic als ens locals de la demarcació, i a les persones i entitats del seu àmbit territorial per a impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans. Podeu consultar els imports concedits en el present exercici i els imports que s’han justificat per a subvencions concedides enguany i en anys anteriors.
28/11/2016 - 08:01
Consorci d'estudis, mediació i conciliació a l'administració local
21/11/2016 - 10:16
La Diputació de Barcelona aposta per la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat. Alguns d'aquests sistemes de gestió han estat certificats i han obtingut distintius de qualitat.
14/11/2016 - 10:44
La Diputació de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania tota la informació relativa a la seva gestió econòmica i pressupostària des de 2010. 
 
 En són públics els pressupostos, tant des del vessant de la planificació com des de l’execució, i també els comptes anuals i els informes de fiscalització.
08/11/2016 - 12:58
Consulta l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona.
24/10/2016 - 09:02
El Pla Xarxa de Governs Locals és l’instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació locals de la Diputació de Barcelona.
11/10/2016 - 10:46
La Diputació de Barcelona té 51 diputats, regidors municipals, representants de tota la demarcació provincial de Barcelona. Els resultats de les eleccions municipals del 25 de maig de 2015 configuren l'actual composició del Ple de la Diputació, que es va constituir el 15 de juliol de 2015. En el present mandat hi tenen representació set grups polítics.
09/09/2016 - 10:38
Plans i programes vigents anuals o plurianuals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com també els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.