Notícies

13/02/2017 - 08:33
El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Barcelona posa en relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions, els costos previsibles i les fonts de finançament. El nostre Pla es dissenya a l’empara del principi de transparència. 
30/01/2017 - 09:29
La Diputació de Barcelona s'estructura en cinc àrees competencials i executives de les quals depenen els diputats assignats als diferents àmbits de govern. Aquí podeu accedir a l'organigrama de les cinc àrees de la Diputació de Barcelona per a conèixer-ne l’estructura organitzativa.
23/01/2017 - 09:04
Consulta les licitacions promogudes per la Diputació de Barcelona i pels organismes autònoms que en depenen.
09/01/2017 - 14:01
La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, coopera amb els governs locals a través de diferents instruments. El Catàleg de serveis és un d’aquests instruments l’aprovació del qual respon a la satisfacció de les necessitats manifestades pels governs locals de la demarcació de Barcelona.
19/12/2016 - 08:02
Pots consultar els convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits per la Diputació de Barcelona amb altres institucions públiques i privades.
12/12/2016 - 08:37
La Diputació de Barcelona dóna suport econòmic als ens locals de la demarcació, i a les persones i entitats del seu àmbit territorial per a impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans. Podeu consultar els imports concedits en el present exercici i els imports que s’han justificat per a subvencions concedides enguany i en anys anteriors.
28/11/2016 - 08:01
Consorci d'estudis, mediació i conciliació a l'administració local
21/11/2016 - 10:16
La Diputació de Barcelona aposta per la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat. Alguns d'aquests sistemes de gestió han estat certificats i han obtingut distintius de qualitat.
14/11/2016 - 10:44
La Diputació de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania tota la informació relativa a la seva gestió econòmica i pressupostària des de 2010. 
 
 En són públics els pressupostos, tant des del vessant de la planificació com des de l’execució, i també els comptes anuals i els informes de fiscalització.
08/11/2016 - 12:58
Consulta l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona.