Notícies

12/12/2016 - 08:37
La Diputació de Barcelona dóna suport econòmic als ens locals de la demarcació, i a les persones i entitats del seu àmbit territorial per a impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans. Podeu consultar els imports concedits en el present exercici i els imports que s’han justificat per a subvencions concedides enguany i en anys anteriors.
28/11/2016 - 08:01
Consorci d'estudis, mediació i conciliació a l'administració local
21/11/2016 - 10:16
La Diputació de Barcelona aposta per la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat. Alguns d'aquests sistemes de gestió han estat certificats i han obtingut distintius de qualitat.
14/11/2016 - 10:44
La Diputació de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania tota la informació relativa a la seva gestió econòmica i pressupostària des de 2010. 
 
 En són públics els pressupostos, tant des del vessant de la planificació com des de l’execució, i també els comptes anuals i els informes de fiscalització.
08/11/2016 - 12:58
Consulta l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona.
24/10/2016 - 09:02
El Pla Xarxa de Governs Locals és l’instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació locals de la Diputació de Barcelona.
09/09/2016 - 10:38
Plans i programes vigents anuals o plurianuals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com també els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
04/07/2016 - 09:49
Transparència en l'agenda dels càrrecs electes
04/07/2016 - 09:47
Transparència en les sessions plenàries celebrades durant el mandat 2015-2019.
20/06/2016 - 12:38
Aquesta jornada s'emmarca dins dels objectius del Pla d'actuació de mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, per a consolidar una administració transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania.