Notícies

12/01/2024 - 11:58
La Diputació de Barcelona exerceix, amb caràcter preferent, les funcions d’assistència i cooperació local a través del nou Pla de cooperació i els seus instruments: Programa general d’inversions, Catàleg de serveis i programes específics.
12/01/2024 - 11:53
La nova oferta s’ha elaborat amb la participació de les 14 Àrees de la Diputació de Barcelona, integra les necessitats i propostes de millora manifestades pels ens locals i s'alinea estratègicament amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
19/06/2023 - 09:14
Aquest Sistema és l’instrument d’integritat que dona compliment a la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i assegura una comunicació segura, confidencial i anònima de possibles infraccions.
22/03/2023 - 11:32
L’avaluació del PGI realitzada per Ivàlua contribueix a la millora d’aquest instrument de cooperació tan rellevant.
21/03/2023 - 14:19
S'ha assolit el 100% dels indicadors positius en l'avaluació.